Sertifikovani forenzički revizor

Sertifikovani forenzički revizor

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

Upis u program za sticanje stručnog-profesionalnog zvanja
Sertifikovani forenzički revizor – Certified Forensic Auditor CFrA

Sertifikovani forenzički revizor je osoba koja poseduje najviši nivo profesionalnih znanja, veštine, vrednosti i etike i svoje znanje koristi kako bi istražio sve vrste manipulacija u knjigovodstvu, uključujući prevaru, utaju poreza, proneveru, lažni bankrot, korupciju  i pranje novca. Takođe može biti uključen i u istragu zločina vezanih za prevaru u osiguranju, sa hartijama od vrednosti i pronalaženju finansijera terorizma.

Sertifikovani forenzički revizor je profesionalac koji koristi  jedinstveni spoj obrazovanja, iskustva i veština u primeni znanja računovodstva, revizije i istrage kako bi otkrio istinu, sproveo finansijsku  istragu i pružio podršku u krivičnom ili parničnom postupku.  

Ovo obrazovanje i praktično iskustvo omogućava nosiocima ovih zvanja da shvate i obavljaju sledeće poslove:

 1. Otkriju lažiranje finansijskih izveštaja,
 2. Otkriju prevare zaposlenih sa otuđenjem imovine,
 3. Otkriju prisustvo mita i korupcije,
 4. Otkriju utaje poreza i tehnike pranja novca,
 5. Otkriju lažiranje bankrota,
 6. Otkriju lažne štete radi naplate osiguranja,
 7. Procene štetu nastalu kriminalnim  radnjama,
 8. Utvrde period trajanja prevare i umešanih lica,
 9. Pripreme adekvatne izveštaje za menadžment,
 10. Pruže usluge u parničnom i krivičnom postupku.

Program obuke za dobijanje zvanja Sertifikovani forenzički revizor sastoji se od sledećih modula:

Modul 1: Uvod u finansijske prevare i forenzičku reviziju

CILJEVI učenja:

Da se polaznici upoznaju sa primenom forenzičke revizije, potrebnim znanjima i veštinama, razlikama u odnosu na finansijskog revizora, kao  i osnovnim šemama prevara.

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Razumeju razlike forenzičkog i finansijskog revizora,
 • Prepoznaju osnovne šeme prevara,
 • Shvate ponašanje prevaranta i razloge za pojavu prevare.

STRUKTURA modula:

 1. Kratka istorija prevara i  profesije
 2. Primena i značaj forenzičke revizije
 3. Razlike između Forenzičkog revizora i Finansijskog revizora
 4. Potrebna znanja, veštine i sposobnosti Forenzičkog revizora
 5. Pojam finansijske prevare i prevaranta
 6. Prevare u korist i protiv organizacije
 7. Osnovne šeme prevara (finansijske kriminalne radnje)
 8. Lažirani finansijski izveštaji
 9. Pronevera gotovine, zaliha
 10. Kriminalne radnje od strane dobavljača i kupaca
 11. Mito i korupcija
 12. Pranje novca
 13. Kriminalne radnje u vezi sa stečajem
 14. Kriminalne radnje u vezi sa porezom (direktni, indirektni i dr.)
 15. Prevare sa procenama vrednosti
 16. Bitcoin i blockchain prevare, cyber kriminal
 17. Profil i vrste prevaranata
 18. Trougao prevare – motiv, prilika, racionalizacija
Modul 2: Pravno, regulatorno i profesionalno okruženje

CILJEVI učenja:

Upoznavanje sa pravnim i profesionalnim okvirom bavljenja forenzičkom revizijom, kao i sa standardima otkrivanja finansijskih prevara,  profesionalnom etikom i neophodnim etičkim ponašanjem forenzičkog revizora. 

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Razumeju pravni regulatorni okvir otkrivanja prevara,
 • Primene standarde interne i eksterne revizije,
 • Primene kodeks profesionalne etike

STRUKTURA modula:

 1. Pravni okvir u borbi protiv finansijskih prevara
 2. Zakonski okvir i okvir izveštavanja
 3. Profesionalni okvir za bavljenje forenzičkom revizijom
 4. Primena standarda interne i eksterne revizije  za otkrivanje kriminalnih radnji
 5. Kodeks profesionalne etike i etičko ponašanje forenzičkog revizora
Modul 3: Menadžment rizikom od prevare i prevencija finansijske prevare

CILJEVI učenja:

Da polaznici nauče odgovornost različitog nivoa menadžmenta, da se upoznaju sa  načinima prevencije i tehnikom procene od rizika. Takođe, cilj je upoznavanje i  sa indikatorima rizika i načinima uočavanja.

 ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Nauče odgovornost različitog nivoa rukovodstva,
 • Primene strategije prevencije,
 • Sprovedu procenu rizika od prevare,
 • Uoče i prepoznaju indikatore pojave prevare.

STRUKTURA modula:

 1. Odgovornost za nastanak prevara (kriminalnih radnji)
 2. Odgovornost Upravnog odbora
 3. Odgovornost rukovodstva
 4. Odgovornost komisije za reviziju/Revizorski odbor
 5. Odgovornost eksternih revizora
 6. Odgovornost interne revizije
 7. Prevencija prevare
 8. Politike i procedure za prevenciju prevara
 9. Preventivno okruženje i ostale preventivne mere
 10. Prevencija u knjigovodstvenim ciklusima
 11. Procena rizika od prevare
 12. Indikatori rizika od finansijske prevare
 13. Crvene zastavice finansijske prevare (kriminalnih radnji)
Modul 4: Proces forenzičke revizije/istrage finansijskih prevare

CILJEVI učenja:

 • Razumeti razloge i načine pokretanja istrage,
 • Upoznati se sa metodologijom, planom i ciljevima  sprovođenja forenzičke revizije,
 • Shvatiti pojam dokaza, i načinima i važnosti upravljanja dokazima,
 • Upoznati se sa izvorima dokaza,
 • Naučiti pojam, elemente i formu izveštaja forenzičkog revizora

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Donesu odluku o pokretanju istrage,
 • Pripreme plan i sprovedu forenzičku reviziju/finansijsku istragu,
 • Na odgovarajući način upravljaju dokumentacijom,
 • Odrede izvore potrebnih informacija,
 • Pripreme izveštaj o sprovedenoj forenzičkoj reviziji

STRUKTURA modula:

 1. Razlozi pokretanja istrage
 2. Metodologija sprovođenja forenzičke revizije
 3. Prethodne pripreme
 4. Plan i ciljevi istrage
 5. Sprovođenje formalne istrage
 6. Pojam dokaza u otkrivanju finansijske prevare (kriminalnih radnji)
 7. Upravljanje dokumentacijom kao fizičkim dokazima
 8. Analiza dokumenata
 9. Izvori informacija
 10. Izveštavanje o sprovedenoj istrazi
 11. Pojam, elementi i forma revizorskog izveštaja
 12. Izrada izveštaja za potrebe sudskog postupka
Modul 5: Prikupljanje i analiza dokaza

CILJEVI učenja:

Upoznavanje sa osnovnim tehnikama prikupljanja i analize  dokaza.

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Utvrde potreban način i izvore prikupljanja dokaza,
 • Primene metode i tehnika otkrivanja dokaza,
 • Sprovedu intervju osumnjičenih i/ili svedoka radi dobijanja  priznanja ili potvrde već prikupljenih dokaza.

STRUKTURA modula:

 1. Pojam dokaza
 2. Načini prikupljanja dokaza – izvori informacija
 3. Analitičke metode
 4. Data mining tehnika
 5. Benford law analiza
 6. Direktne metode
 7. Indirektne metode
 8. Metode za lociranje skrivene imovine
 9. Specifične metode po različitim šemama prevare
 10. Pojam digitalne forenzike i digitalnog dokaza
 11. Intervju kao ključni metod prikupljanja dokaza u forenzičkoj istrazi
 12. Tehnike kognitivnog intervjua
 13. Metodologija sprovođenja intervjua
 14. Intervjuisanje „teških“ osoba
 15. Intervjuisanje osumnjičenog i dobijanje priznanja
Modul 6: Forenzička istraga prevara u lažnim finansijskim izveštajima

CILJEVI učenja:

Upoznati se sa pojmom i šemama prevara u finansijskim izveštajima, naučiti kako uočiti crvene zastavice koje navode na sumnju da su finansijski izveštaji lažirani, i koji su načini otkrivanja i sprečavanja prevara u finansijskim izveštajima.

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Prepoznaju crvene zastavice u finansijskim izveštajima,
 • Prepoznaju šeme prevara,
 • Otkriju i spreče prevaru u finansijskim izveštajima

STRUKTURA modula:

 1. Obuhvat i pojam prevara u finansijskim izveštajima
 2. Šeme prevara u finansijskim izveštajima
 3. Crvene zastavice u otkrivanju prevara u finansijskim izveštajima
 4. Otkrivanje i sprečavanje prevara  u finansijskim izveštajima
 5. Prevare sa prihodima i rashodima
 6. Prevare sa zalihama 
 7. Prevare sa obavezama, imovinom
 8. Prevare sa  finansijskim tokovima
Modul 7: Forenzička istraga ostalih prevara

CILJEVI učenja:

Upoznati se sa pojmom ostalih šema finansijske prevara, naučiti kako prepoznati crvene zastavice koje navode na sumnju da postoji neka šema prevare, i kako otkriti i sprečiti ostale šeme prevara.  

ISHODI učenja:

Nakon uspešno završenog modula, polaznici će biti u stanju da:

 • Prepoznaju crvene zastavice,
 • Prepoznaju šeme prevara,
 • Otkriju i spreče prevare.

STRUKTURA modula:

Upoznavanje, otkrivanje i sprečavanje ostalih šema prevara, i to:

 • Otuđenje imovine – gotovina, zalihe i ostala imovina
 • Prevare sa plaćanjima
 • Prevare finansijskih institucija
 • Prevare sa osiguranjem
 • Prevare sa procenama vrednosti
 • Planirani bankrot/stečaj
 • Prevare sa porezima
 • Korupcija (mito, konflikt interesa)
 • Pranje novca