AML/CFT za računovođe

AML/CFT za računovođe

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

Računovođe su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sektor računovođa predstavlja jedan od najvažnijih sektora sa aspekta prevencije i zaštite od pranja novca.

Analizom predmeta pranja novca, utvrđeno je da je, u periodu od 2018 – 2022. godine, protiv 17 lica vođena istraga i protiv 7 lica podignuti optužni akti, a da su ova lica koristila sektor računovođa kako bi oprali kriminalne prihode. Vrednost otkrivene imovine koja je bila predmet pranja novca kroz ovaj sektor prema donetim naredbama o sprovođenju istrage iznosila je 1.505.900,72 EUR.

U istom periodu protiv 150 pravnih lica koja su registrovana za pružanje računovodstvenih usluga pokrenuti su postupci zbog privrednog prestupa, a protiv 8 računovođa – preduzetnika pokrenuti su prekršajni postupci zbog ne postupanja po odredbama pomenutog zakona.

Jeste li ispunili svoje zakonske obaveze kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma?

Ako još uvek niste, Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA Vam može u tome pomoći kroz obuke za računovođe kao obveznike pomenutog Zakona.

AML-FT 001 – Kako računovođe da primene propise iz oblasti SPN i FT? Neophodne radnje i mere, procesi, interne procedure i dokumentacija
  • Koje radnje i mere računovođa mora da primeni u skladu sa Zakonom o SPNFT?
  • Kako sprovesti procenu rizika stranke?
  • Kako sprovesti samo procenu obveznika?
  • Koja interna akta računovođa treba da pripremi?
  • Koje odluke treba doneti?
  • Kako računovođa dokumentuje sve radnje i mere koje preduzima prema stranci?
  • Kada i kako prijaviti sumnjivu transakciju, i kako to dokumentovati?
  • Kako dokumentovati sprovođenje obuka i podizanje svesti zaposlenih?
  • Koje obrasce treba popuniti?
  • Kako voditi evidenciju u skladu sa zahtevima inspekcije Uprave za sprečavanje pranja novca?