Sertifikovani forenzički revizor

Sertifikovani forenzički revizor

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

Profesionalno stručno zvanje:
Sertifikovani forenzički revizor
(Certified Forensic Auditor) -CFrA

Sertifikovani forenzički revizor je osoba koja poseduje najviši nivo profesionalnih znanja, veštine, vrednosti i etike i svoje znanje koristi kako bi istražio sve vrste manipulacija u knjigovodstvu, uključujući prevaru, utaju poreza, proneveru, lažni bankrot, korupciju  i pranje novca. Takođe može biti uključen i u istragu zločina vezanih za prevaru u osiguranju,  sa hartijama od vrednosti i pronalaženju finansijera  terorizma .

Sertifikovani forenzički revizor je  profesionalac koji koristi  jedinstveni spoj obrazovanja, iskustva i veština  u  primeni znanja računovodstva, revizije i istrage kako bi otkrio  istinu, sproveo finansijsku  istragu i pružio  podršku   u krivičnom ili parničnom postupku.  

Ovo obrazovanje i praktično iskustvo omogućava nosiocima ovih zvanja da shvate i obavljaju sledeće poslove:

  1. Otkriju lažiranje finansijskih izveštaja,
  2. Otkriju prevare zaposlenih sa otuđenjem imovine,
  3. Otkriju prisustvo mita i korupcije,
  4. Otkriju utaje poreza i tehnike pranja novca,
  5. Otkriju lažiranje bankrota,
  6. Otkriju lažne štete radi naplate osiguranja,
  7. Procene štetu nastalu kriminalnim  radnjama,
  8. Utvrde period trajanja prevare i umešanih lica,
  9. Pripreme adekvatne izveštaje za menadžment,
  10. Pruže usluge u parničnom i krivičnom postupku.

Program obuke za dobijanje zvanja Sertifikovani forenzički revizor sastoji se od sledećih modula:

Uvod u finansijske prevare i forenzičku reviziju

Kratka istorija prevara i  profesije
Primena i značaj forenzičke revizije
Razlike između forenzičkog revizora i finansijskog revizora,
Potrebna znanja, veštine i sposobnosti forenzičkog revizora,
Pojam finansijske prevare i prevaranta
Prevare u korist i protiv organizacije
Profil i vrste prevaranata
Trougao prevare – motiv, prilika, racionalizacija
Osnovne šeme prevara (finansijske kriminalne radnje)

Pravno, regulatorno i profesionalno okruženje

Pravni okvir u borbi protiv finansijskih prevara
Zakonski okvir i okvir izveštavanja
Profesionalni okvir za bavljenje forenzičkom revizijom
Primena standarda interne i eksterne revizije  za otkrivanje kriminalnih radnji
Kodeks profesionalne etike i etičko ponašanje forenzičkog revizora

Upravljanje rizikom od prevare i prevencija kriminalnih radnji

Odgovornost za nastanak prevara (kriminalnih radnji):
• Odgovornost Upravnog odbora
• Odgovornost rukovodstva
• Odgovornost komisije za reviziju/Revizorski odbor
• Odgovornost eksternih revizora
• Odgovornost interne revizije
Prevencija prevare:
• Politike i procedure za prevenciju prevara
• Preventivno okruženje i ostale  preventivne mere
• Prevencija u knjigovodstvenim ciklusima
Procena rizika od prevare
Indikatori rizika od finansijske  prevare
Crvene zastavice finansijske prevare (kriminalnih radnji)

Proces forenzičke revizije, istrage finansijskih prevara

Razlozi pokretanja istrage
Simptomi i crvene zastavice
Metodologija sprovođenja forenzičke revizije
Prethodne pripreme
Plan i ciljevi istrage
Sprovođenje formalne istrage
Pojam dokaza u otkrivanju finansijske prevare (kriminalnih radnji)
Upravljanje dokumentacijom kao fizičkim dokazima
Analiza dokumenata
Izvori informacija
Izveštavanje o sprovedenoj istrazi:
• Pojam, elementi i forma izveštaja
• Izrada izveštaja za potrebe sudskog postupka

Prikupljanje i analiza dokaza

Pojam dokaza
Načini prikupljanja dokaza – izvori informacija
Analitičke metode
Data mining tehnika
Benford’s law analiza
Direktne metode
Indirektne metode
Lociranje skrivene imovine
Metode za dobijanje informacija o skrivenoj imovini
Specifične metode po različitim šemama prevare
Pojam digitalne forenzike i digitalnog dokaza
Intervju kao ključni metod prikupljanja dokaza u forenzičkoj istrazi:
• Tehnike kognitivnog intervjua
• Metodologija sprovođenja intervjua
• Intervjuisanje „teških“ osoba
• Intervjuisanje osumnjičenog i dobijanje priznanja

Forenzička istraga prevara u lažiranim finansijskim izveštajima

Obuhvat i pojam prevara u finansijskim izveštajima
Šeme prevara u finansijskim izveštajima
Crvene zastavice u otkrivanju prevara u finansijskim izveštajima
Otkrivanje i sprečavanje prevara  u finansijskim izveštajima
Prevare sa prihodima i rashodima
Prevare sa zalihama 
Prevare sa obavezama, imovinom
Prevare sa finansijskim tokovima
Vežba: Studija slučaja

Forenzička istraga ostalih prevara

Otuđenje imovine – gotovina, zalihe i ostala imovina
Prevare sa plaćanjima
Korupcija (mito, konflikt interesa)
Krađa intelektualne svojine
Prevare finansijskih institucija
Prevare sa osiguranjem
Planirani bankrot
Prevare sa porezima
Pranje novca

Kako postati sertifikovani forenzički revizor?