AML/CFT za računovođe

AML/CFT za računovođe

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

Računovođe su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sektor računovođa predstavlja jedan od najvažnijih sektora sa aspekta prevencije i zaštite od pranja novca. Analizom predmeta pranja novca, utvrđeno je da je u periodu od 2018 – 2022. godine, protiv 17 lica vođena istraga i protiv 7 lica podignuti optužni akti, a da su ova lica koristila sektor računovođa kako bi oprali kriminalne prihode. Vrednost otkrivene imovine koja je bila predmet pranja novca kroz ovaj sektor prema donetim naredbama o sprovođenju istrage iznosila je 1.505.900,72 EUR.

U istom periodu, protiv 150 pravnih lica koja su registrovana za pružanje računovodstvenih usluga pokrenuti su postupci zbog privrednog prestupa, a protiv 8 računovođa-preduzetnika pokrenuti su prekršajni postupci zbog nepostupanja po odredbama pomenutog zakona.

Prema čl.53 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik Zakona je dužan da obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznik je dužan da izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do kraja marta za tekuću godinu. Obveznik je dužan da obuke propisane programom sprovede do kraja marta naredne godine.

Jeste li ispunili svoje zakonske obaveze kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma?

Ako još uvek niste, Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA vam može u tome pomoći kroz obuke za računovođe kao obveznike pomenutog Zakona. Moduli koje možete uključiti u svoj program godišnjeg stručnog obrazovanja su:

AML-FT 001 – Sprečavanje PN/FT i pravno regulatorni okvir
 • Šta je pranje novca?
 • Kako se odvija proces pranja novca?
 • Šta je finansiranje terorizma?
 • Koje su sličnosti i razlike između pranja novca i finansiranja terorizma?
 • Koji su modaliteti pranja novca?
 • Koje su tipologije pranja novca?
 • Kakvo je međunarodno okruženje za sprečavanje PN/FT?
 • Kakav je regulatorni okvir za sprečavanje PN/FT u Srbiji?
 • Šta je nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma?
AML-FT 002 – Računovođe kao obveznici Zakona o sprečavanju PN/FT
 • Šta je pranje novca?
 • Kako se odvija proces pranja novca?
 • Šta je finansiranje terorizma?
 • Koje su sličnosti i razlike između pranja novca i finansiranja terorizma?
 • Koji su modaliteti pranja novca?
 • Koje su tipologije pranja novca?
 • Kakvo je međunarodno okruženje za sprečavanje PN/FT?
 • Kakav je regulatorni okvir za sprečavanje PN/FT u Srbiji?
 • Šta je nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma?
AML-FT 003 – Pristup zasnovan na proceni rizika
 • Šta je pristup zasnovan na proceni rizika?
 • Ključni elementi pristupa zasnovanog na proceni rizika?
 • Šta se očekuje od računovođa u okviru pritupa zasnovanog na proceni rizika?
 • Koje su kategorije rizika?
 • Šta je geografski rizik?
 • Šta je rizik stranke?
 • Šta je rizik usluge?
 • Kako računovođe treba da primene pristup zasnovan na proceni rizika?
AML-FT 004 – Neophodne interne procedure, procesi i dokumentacija
 • Koja interna akta računovođa treba da pripremi kao obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma?
 • Šta je obavezujući sadržaj internih procedura?
 • Koje odluke treba doneti?
 • Kako računovođa dokumentuje sve radnje i mere koje preduzima prema
 • stranci?
 • Kada i kako prijaviti sumnjivu transakciju, i kako to dokumentovati?
 • Kako dokumentovati sprovođenje obuka i podizanje svesti zaposlenih?
 • Koje obrasce treba popuniti?
 • Kako voditi evidenciju u skladu sa zahtevima inspekcije Uprave za sprečavanje pranja novca?

Termini održavanja obuka su:

 • Prepodne od 11:00 – 14:00
 • Poslepodne od 17:00 – 20:00
Broj obukeNazivDatum
AML-FT 001Sprečavanje PN/FT i pravno regulatorni okvir20.9.2022.
AML-FT 002Računovođe kao obveznici Zakona o sprečavanju PN/FT27.9.2022.
AML-FT 003Pristup zasnovan na proceni rizika18.10.2022.
AML-FT 004Neophodne interne procedure, procesi i dokumentacija25.10.2022.

Ispunite svoju zakonsku obavezu i pripremite se za kontrole inspektora Uprave za pranje novca!
Napomena: Broj mesta je ograničen.